Manifest

Manifest Stowarzyszenia TAMA

Członkowie Stowarzyszenia TAMA pragną żyć w kraju demokratycznym i otwartym na świat. Chcemy, by nasze bezpieczeństwo i dobrobyt były oparte na zaufaniu oraz jak najściślejszej współpracy z krajami Unii Europejskiej i NATO. Ustrój demokratyczny zbudowany w latach 90 XX wieku dobrze służy realizacji tej wizji Polski.

Jednak szybka transformacja gospodarcza, mimo imponującego wzrostu gospodarczego, wygenerowała wiele niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych, w tym wielkie obszary  biedy. Wielu obywateli  żyje w poczuciu zagrożenia swej egzystencji i braku możliwości zapewnienia godnych warunków życia swych rodzin. Problemy te, w połączeniu z brakiem tradycji demokratycznych, to źródła agresywnej frustracji społecznej i wzbierającej fali ruchów antydemokratycznych. Sprzyja to politykom o ambicjach autokratycznych, dążącym do ograniczenia mechanizmów demokratycznych, celem wzmocnienia trwałości zdobytej władzy. Mechanizmom demokracji przeciwstawia się model mądrego, sprawnego „cesarza”. Zniewolone media tzw. „publiczne” a dziś już narodowe konsekwentnie przygotowują grunt społeczny dla wprowadzenia jakiejś formy autokracji lub dyktatury. Przeciwstawiane lub wręcz napuszczane na siebie są kolejne grupy społeczne i zawodowe. Celem prowadzonej kampanii propagandowej jest wzbudzanie nienawiści do obcych i nieufności do sąsiadów. Podsycając lęki, nacjonalizm, antysemityzm, wrogość wobec demokracji i świata zewnętrznego buduje się atmosferę zagrożenia bezpieczeństwa Państwa, by wymusić na społeczeństwie rezygnację ze swobód demokratycznych. Na nowo pisana jest historia Polski. Odgrzewane są najgorsze tradycje nietolerancji i budowane są ciągle nowe pola konfliktów społecznych. Wszystko to służy osłabieniu zdolności społeczeństwa do stawienia oporu procesowi faszyzacji ustroju i społeczeństwa. Wzorem najgorszych tradycji z niedawnej przeszłości, atakowane są demokratyczne instytucje państwa prawa oraz grupy społeczne, które podjęły wysiłek obrony porządku demokratycznego. Zablokowany został  Trybunał Konstytucyjny i prowadzone są działania na rzecz ograniczenia niezawisłości sądów. Rozpoczął się proces demontażu podstaw materialnych funkcjonowania samorządów terytorialnych. Wzniecane kolejne awantury polityczne są przedstawiane jako element demokracji, ale w istocie służą kompromitowaniu tejże w oczach mniej świadomych grup społecznych, by uzyskać ich przyzwolenie na wprowadzenie jakiejś jeszcze nie skrystalizowanej formy współczesnego faszyzmu.

Istnieje pilna potrzeba wzmocnienia oporu sił demokratycznych. Trzeba postawić TAMĘ faszyzacji. Musimy aktywizować do działania wszystkich, którym drogie są ideały i wartości demokratyczne.

Tak my widzimy sytuację w kraju , tak widzimy czyhające zagrożenia i tak je formułujemy ale wiemy, że każdy z Was ma swoją optykę i w sposób właściwy dla swojego wieku i środowiska będzie wyrażać swoje zdanie a dzięki temu Wasz głos dotrze do wszystkich.